Pocket

H25 機械Ⅲ-28

断熱材の厚さをlとして方程式を組み立てる。

$ 2×(\frac{ 1 }{6.0}+\frac{ 5×10^{-2} }{1.2}+\frac{ 1 }{17}) = \frac{ 1 }{6.0}+\frac{ 5×10^{-2} }{1.2}+\frac{ 1 }{17}+\frac{ l }{0.04}$

$ l = 0.04×(\frac{ 1 }{6.0}+\frac{ 5×10^{-2} }{1.2}+\frac{ 1 }{17})=0.92×10^{-2}$[m]

[解答]①

参考:熱移動(伝熱)の基礎

Pocket